ระบบลงคะแนนออนไลน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัคร

กรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมดำเนินการเลือกฯ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนกรรมการ การอำนวยการเลือกกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย


ประกาศ

ใบสมัครรับเลือก

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครรับเลือก

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร สายสนับสนุน


ดาวน์โหลดใบสมัคร

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คลิก

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

คลิก

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปณิธาน (Determination)

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

[ระบบออนไลน์]