ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น.

การเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2567

 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

จำนวน 553 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวน 562 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะโบราณคดี

จำนวน 975 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะมัณฑนศิลป์

จำนวน 1,135คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะอักษรศาสตร์

จำนวน 3,613 คน 

ใช้สิทธิ์

 

คณะศึกษาศาสตร์

จำนวน 2,413 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 2,867 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะเภสัชศาสตร์

จำนวน 1,114 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำนวน 3,997 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะดุริยางคศาสตร์

จำนวน 628 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวน 756 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะวิทยาการจัดการ

จำนวน 4,655 คน

ใช้สิทธิ์

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวน 1,773 คน

ใช้สิทธิ์

 

วิทยาลัยนานาชาติ

จำนวน 169 คน

ใช้สิทธิ์

ประชาสัมพันธ์

 

ปณิธาน (Determination)

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

[ระบบออนไลน์]

นับถอยหลังปิดการเลือกตั้ง