เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สมัคร

พรรคความหวังใหม่

5

คูหา

3,743

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1

กลุ่ม

ประกาศ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565


คลิก

ประกาศ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง รายชื่อกลุ่มผู้สมัครที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีดารศึกษา 2565


คลิก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปณิธาน (Determination)

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

[ระบบเลือกตั้งออนไลน์]