ระบบเลือกตั้งออนไลน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปณิธาน (Determination)

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

[ระบบออนไลน์]