บุคลากร ติดตาม และประเมินผลส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงาน

บุคลากร ติดตาม และประเมินผลส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงาน

September 14, 2022 บุคลากร 0

จำนวนบุคลากรทั้งหมดที่เข้าระบบได้ 1,877 คน

จำนวนบุคลากร 82 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 89 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 87 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 138 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 155 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 239 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 227 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 150 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 178 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 55 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 67 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 155 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 68 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 46 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 58 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 65 คน
คลิกเพื่อประเมินผล
จำนวนบุคลากร 18 คน
คลิกเพื่อประเมินผล