เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประเภทบุคลากร

เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประเภทบุคลากร

January 27, 2022 เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทบุคลากร 0

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์


หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ และข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง [คลิก]

กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง [คลิก]

รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง [คลิก]


วิดิโอ

การสมัครรับการเลือกตั้ง

วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง


ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ

เลือกได้ 1 ชื่อ

ชื่อ นางสาวบุญศรี สกุล จงเสรีจิตต์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่ง 

ประเภท ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ

สายงาน วิชาการ

ประสบการณ์ –

แนวคิดในการทำงาน ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

ชื่อ นายสุเชษฐ์ สกุล สมุหเสนีโต

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเภท ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ

สายงาน วิชาการ

ประสบการณ์
1. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560-
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557-2564
3. เลขาธิการสมาคมรสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 2558-
4. ประธานเครือข่ายการประเมินทางประสาทสัมผัสแห่งประเทศไทย 2559-
5. กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 2559-

แนวคิดในการทำงาน เป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องธรรมภิบาลในมหาวิทยาลัย

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ

เลือกได้ 1 ชื่อ

ชื่อ นางสาวอันนา สกุล คือเบล

ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะอักษรศาสตร์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ

สายงาน วิชาการ

ประสบการณ์ เป็นหัวน้าภาควิชาภาษาเยอรมันและประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก

แนวคิดในการทำงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ให้ความเป็นธรรม และปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

ชื่อ นายสุรวัฒน์ สกุล ชลอสันติสกุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ

สายงาน วิชาการ

ประสบการณ์ –

แนวคิดในการทำงาน “fiat justitia ruat caelum” จงประสาทความยุติธรรม แม้ฟ้าจะถล่มก็ตามที

ชื่อ นางสาวอนุกูล สกุล บูรณประพฤกษ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด คณะมัณฑนศิลป์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ

แนวคิดในการทำงาน Speak out for justice.แนวคิดในการทำงาน Speak out for justice.แนวคิดในการทำงาน Speak out for justice.แนวคิดในการทำงาน Speak out for justice.วิชาการ

ประสบการณ์ 

แนวคิดในการทำงาน Speak out for justice.แนวคิดในการทำงาน Speak out for justice.

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ
หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เลือกได้ 1 ชื่อ

ชื่อ นางสาวภัทรภร สกุล เฉลยจรรยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

สังกัด กองกิจการนักศึกษา

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ / ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน สายสนับสนุน

ประสบการณ์ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1513/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

แนวคิดในการทำงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ยึดแนวทางตามทศพิธราชธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงาน บูรณาการงานด้วยความโปร่งใส ยึดถือซึ่งความยุติธรรม เสริมสร้างความเสมอภาค และสนับสนุนแนวคิดในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ขององค์กร

ชื่อ นายศุภฤกษ์ สกุล ทับเสน

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ

สังกัด คณะมัณฑนศิลป์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ / ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

สายงาน สายสนับสนุน

ประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

แนวคิดในการทำงาน
1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
2. ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการทำงาน ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะตัวของเราเองเท่านั้น
3. มองบุคคลในองค์กรว่าเป็นผู้มีความสามารถเสมอ และค้นหาความสามารถของเขาให้พบ
4. คนเราจะไม่มีการพัฒนา ถ้ามัวแต่โยนความผิดพลาดให้กับผู้อื่น
5. ถ้าคิดจะพัฒนาผู้อื่น ให้ถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
6. ควรทบทวนตนเองเสมอ ว่าได้ทำอะไรถูกอะไรผิดไปบ้าง
7. ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. การคิดในแง่บวกจะมีโอกาศประสบความสำเร็จมากกว่าการคิดในแง่ลบ
9. รักตนเอง รักครอบครัว และรักองค์กร
10. หวังดีต่อตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น และหวังดีต่อสังคม


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

สายวิชาการ

1. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำซึ่งผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว นับถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
2. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ ต้องเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ
3. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

สายสนับสนุน

1. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ ซึ่งผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว นับถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
2. เป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น


จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ขรก.สายวิชาการ
74 คน

พนง.สายวิชาการ
1,059 คน

สายสนับสนุน
ขรก.42 คน
พนง.854 คน


รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

1. รายชื่อข้าราชการสายวิชาการผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ [คลิก]

2. รายชื่อข้าราชการสายสนับสนุนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ [คลิก]

3. รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ [คลิก]

4. รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ [คลิก]


ประชาสัมพันธ์


ฝ่ายเลขานุการฯ

กองกฎหมาย

โทร. 0-2849-7550, 0-2849-7549 ภายใน 100043