เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

March 10, 2022 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 2565 0

สมาชิกองค์การนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลือกตั้งองค์การนักศึกษาฯ 

ประกาศเลือกตั้งองค์การนักศึกษาฯ
[คลิก]

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งฯ (เพิ่มเติม)
[คลิก]


รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบสิทธิ
[ คลิก ]

จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
23,654 คน

ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ
[ คลิก ]


ประชาสัมพันธ์


งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา